Reklamacije – Web trgovina

Kupac ima pravo u roku 14 kalendarskih dana od dana dostave proizvoda, prema Zakonu o zaštiti potrošača, članak 72., stavak 1, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen na daljinu. Kupac o svom naumu raskidanja ugovora treba pismeno obavijestiti Prodavatelja te na adresu Prodavatelja, o svom trošku prema članku 77, stavku 3 Zakona o zaštiti potrošača vratiti proizvod koji je u originalnoj ambalaži i bez vidljivih znakova korištenja. U roku 14 dana od primitka proizvoda, MediLigo d.o.o. će kupcu vratiti novac uplaćen za proizvod, uključujući i troškove dostave.

Kupac ima pravo, ne navodeći razloge za to jednostrano raskinuti ugovor o kupoprodaji zaključen putem Internet trgovine u roku od 14 dana od dana kada je njemu ili osobi koju je on odredio Proizvod predan u posjed. Kupac to može učiniti putem bilo kakve nedvosmislene pisane izjave poslane Prodavatelju na e-mail, adresu ili telefaks Prodavatelja navedene u elektronskoj potvrdi narudžbe ili u ovim Općim uvjetima, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili e-mail i podatke o naručenom ili primljenom proizvodu.

Prodavatelj je dužan bez odgađanja dostaviti Kupcu potvrdu o primitku izjave o raskidu ugovora. U slučaju da Kupac izvrši raskid ugovora, Prodavatelj će mu najkasnije u roku od 30 dana od dana kada je zaprimio odluku Kupca o raskidu ugovora, vratiti cjelokupni plaćeni iznos, uključujući i trošak dostave u skladu sa uvjetima iz ovih Općih uvjeta, ako je plaćen, na isti način kako je uplata izvršena. Povrat novca biti će izvršen isključivo nakon što Prodavatelj na adresu označenu na računu zaprimi Proizvod. Neposredan trošak povrata robe snosi sam Kupac. Vraćeni Proizvodi moraju biti nerabljeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži uz priloženu presliku računa. Kupac odgovara za svako umanjenje vrijednosti robe koja je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti Proizvoda.

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji u slučajevima definiranim člankom 79. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14).

Podnošenje prigovora

Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/2014), Kupac može poslati putem pošte ili elektroničke pošte ili predati u poslovnim prostorijama prodavatelja na adresi Strojarska 20/8.kat,  Zagreb. Ukoliko se prigovor podnosi u poslovnim prostorijama,Prodavatelj je dužan odmah pisanim putem ovjeriti njegov primitak.

Podaci potrebni za podnošenje prigovora:

  • poštom – na adresu: Strojarska 20/8.kat, Zagreb
  • e-mailom – na e-mail adresu: info@mediligo.hr
  1. ime i prezime, adresu, poštanski broj i mjesto
  2. broj narudžbe ili broj računa izvršene kupnje
  3. kopiju osobne iskaznice
  4. broj bankovnog računa (IBAN) i naziv banke
  5. kontakt telefon

Kako bi Prodavatelj sukladno članku 10. stavku 5. Zakona o zaštiti potrošača potvrdio primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorio, Kupac je dužan navesti točne podatke za primitak istoga.

Odgovor na prigovor Kupca, Prodavatelj će u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora. U suprotnom se Kupac može obratiti tržišnim inspektorima Ministarstva gospodarstva ili Udruzi za zaštitu potrošača.

Svaki ugovor sklopljen na temelju ovih Općih uvjeta će biti pohranjen u elektronskom obliku dobavljača sustava, te Kupac može pristupiti njima putem dobavljača usluga za Kupca uz plaćanje stvarnih materijalnih troškova svakog umnožavanja. Prihvatom ovih Općih uvjeta Kupac daje suglasnost na ovakvo prikupljanje, obradu i pohranu ugovora te s njime povezanim svim relevantnim osobnim podacima (ime, prezime, adresa, OIB i sl.)

Prodavatelj i Kupac će moguće sporove nastojati riješiti sporazumno, a ukoliko u tome ne uspiju, Kupac može podnijeti prijavu Sudu časti Hrvatske gospodarske komore ili podnijeti prijedlog za mirenje ovlaštenim Centrima za mirenje. Postupak pred sudom časti provodi se sukladno Pravilniku o Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, a pred centrima za mirenje sukladno Zakonu o mirenju i Pravilnika o mirenju odabranog centra za mirenje. U slučaju spora pred sudom mjesno je nadležan stvarno nadležan sud na čijem se području nalazi sjedište Prodavatelja.

Scroll to Top